Klubweb.cz - profesionální internetové stránky pro váš sportovní klub Ceník a objednávka na www.klubweb.cz | Provozuje eSports.cz, s.r.o.

Zložky športovej prípravy

 telesná príprava – rozvoj pohybových schopností 
 technická príprava – rozvoj pohybových zručností 
 taktická príprava – rozvoj tvorivého riešenia 
 psychická príprava – rozvoj schopnosti podávať výkon 
 teoretická príprava – rozvoj schopnosti chápať športový tréning 

Proces športovej prípravy (športový tréning) 
--- >
osvojovanie a zdokonaľovanie pohybových zručností a vedomostí: 
rozvoj pohybových schopností 
formovanie morálne vôľových vlastností 
formovanie osobnosti 
--- >
zložky športovej prípravy –>
telesná príprava (rozvoj pohybových schopností), základná VTP - ŠTP
technická príprava (rozvoj pohybových zručností), štruktúra, štýl
taktická príprava (rozvoj tvorivého riešenia), kreativita, anticipácia
psychická príprava (rozvoj schopnosti podávať výkon), motivácia, aktivita
teoretická príprava (rozvoj schopnosti chápať športový tréning), vedomosti, spätná väzba
--->
výkonová kapacita organizmu -> výkon jednotlivca - formácie - družstva 

Charakteristika zložiek športovej prípravy: 

 kondičná príprava v zmysle nášho chápania zahŕňa jednak funkčnú pripravenosť organizmu športovca, všestranný pohybový fond, špeciálne pohybové schopnosti, adekvátne psychické vlastnosti, ale aj schopnosť racionálne narábať s týmto pohybovým potenciálom, prípadne schopnosť mobilizovať aj rezervné sily. 

 technická príprava obsahuje osvojovanie a zdokonaľovanie športovej techniky daného odvetvia športu či disciplíny. Zvládnutie optimálnej štruktúry pohybu, a to tak z hľadiska potrieb daného odvetvia, ako aj z hľadiska možností a predpokladov daného jednotlivca a pri vrcholných výkonoch aj z hľadiska týchto realizuje sa v procese motorického učenia. Súčasťou športových zručností sú aj pohybové schopnosti. V športových odvetviach je rôznorodosť ich prejavu, ale aj rôzny stupeň ich stability a variability. 

 taktická príprava je predovšetkým zameraná na osvojenie a zdokonaľovanie racionálnych spôsobov riešenia športových situácií, ich zmien, na získanie špeciálnych kvalít, na účinné vyuţitie vlastných síl vzhľadom na podmienky súťaženia a kvality súpera. V rôznych odvetviach športu či disciplínách sa môže taktika podieľať v rôznej miere, a to tak na kvalite výkonu, ako aj na výsledku súťaženia. V športových hrách sa často stretávame s ich úzkym spojením v technicko – taktickej príprave. Predpokladom prejavu taktických schopností je optimálna úroveň rozvoja kondičnej a ostatných zložiek prípravy. 

 teoretická príprava je zameraná na získanie športovcom potrebných všeobecných i špeciálnych vedomostí v danom odvetví športu, ktoré mu pomáhajú k celkovej orientácii a jednak na pochopenie zákonitostí športovej prípravy a súťaženia a umožňujú správne prispievať k riešeniu problémov a vhodne regulovať zameranie svojej činnosti a správania. 

 psychická príprava sa zameriava na utváranie a koncipovanie zameranosti osobnosti športovca z hľadiska celoživotného zamerania i potrieb daného odvetvia športu, na zdokonaľovanie jednotlivých jeho psychických vlastností, na regulovanie jeho stavov počas prípravy a súťaženia a na formovanie pozitívnych reakcií správania v rôznych situáciách. 

Aktuálne články
HOCKEY ACADEMY CAMP 2018

3. ROČNÍK HOKEJOVÉHO KEMPU V TRNAVE POD VEDENÍM RUSKÝCH TRÉNEROV

 
 
HK Gladiators Trnava RSS