Klubweb.cz - profesionální internetové stránky pro váš sportovní klub Ceník a objednávka na www.klubweb.cz | Provozuje eSports.cz, s.r.o.

Didaktické zásady

K tomu, aby sa proces motorického učenia stal efektívny, je nutné dodržanie a využitie nasledujúcich didaktických zásad: 
 Zásada výchovného pôsobenia - spojenie výcvikovej práce s výchovou morálnych a vôľových vlastností. Výchovným pôsobením musíme predchádzať niektorým negatívnym tendenciám, ako napríklad: 
 precenenie výsledku zápasu 
 chápanie tréningových povinností na úkor školy 
 vymáhanie neodpovedajúcich výhod pre mladých hráčov 
Naopak výchovnú hodnotu má: 
 ocenenie spoluhráča, súpera 
 športové prijatie prehry 
 presné dodržiavanie tréningovej doby 
 udržiavanie čistoty v tréningových priestoroch
Tréner je zodpovedný za výchovu hráčov, jeho osobný príklad nesmie byť v rozpore s cieľmi výchovy. 

 Zásada uvedomelosti a aktivity - uvedomelosť a aktivita spočíva v tom, že hráč musí: 
 vedieť čo bude nacvičovať 
 mať predstavu o tom ako splní úlohu 
 vedieť prečo má splniť úlohu

 Zásada primeranosti - tréningový proces musí byť hráčom dostupný a primeraný vzhľadom k ich psychickému a fyzickému vývoju, poţiadavky na hráča sa však musia stupňovať, aby zaručili predpokladaný postupný rast hráčskej osobnosti. 

 Zásada názornosti názorná ukážka zvyšuje dostupnosť a príťaţlivosť preberanej látky. Najúčinnejšou názornou pomôckou je ukážka priamo na ľade (tréner, schopný hráč), poprípade film, fotografia, obrázok a graf. Názorná ukážka je doprevádzaná slovom. 

 Zásada systematickosti a postupnosti – vychádza z plánovania práce a plnenia plánu. Moderné učenie vychádza z programov tvoriacich systém uzlových prvkov, ktoré sú bezpodmienečne nutné pre ďalší postup. 

 Zásada trvanlivosti – trvanlivosť zručností je zabezpečovaná upevňovaním opakovanej látky. Upevňovanie je v podstate kladné alebo záporné ohodnotenie činnosti, vedúce k oprave chyby. Kladné ohodnotenie (pochvala) hráča uspokojuje a trvalosť zapamätania urýchľuje. 

 Zásada individuálneho prístupu – tréner musí počas nácviku nových činností individuálne opravovať vyskytujúce sa chyby. Zaradiť do tréningovej jednotky cvičenia v ktorých je hráč dominantný s určitým stupňom pochvaly. 


Vyučovacie postupy 

 Komplexný (celistvý) – vhodný pre kategórie prípravky a žiakov. Tento postup používame pri nácviku jednoduchých cvičení.
 Analyticko – syntetický (rozložený) – vhodný pre vyššie vekové kategórie. Používame pri nácviku zložitejších pohybov, ktoré môžeme pri nácviku logicky deliť a rozdelené časti opäť spájať.

Aktuálne články
HOCKEY ACADEMY CAMP 2018

3. ROČNÍK HOKEJOVÉHO KEMPU V TRNAVE POD VEDENÍM RUSKÝCH TRÉNEROV

 
 
HK Gladiators Trnava RSS